Saksgjennomgang:

Den 23.05.18 ble NBFs sekretær kontaktet på vegne av flere grupper og tidligere styremedlemmer i NBF angående gruppe 6 og deres måte å gjennomføre årets slipp med anmeldelser til NBF mesterskapene.

Slippene dette gjelder er:

14.05.2018 Kråkenes Fyr, 200 km, kl. 1, 3, 5, S         Oppslipp: 16:20

14.05.2018 Kråkenes Fyr, 200 km                             Oppslipp: 16:50

19.05.2018, Kråkenes Fyr, 200 km, kl. 1, 3               Oppslipp: 08:00         

19.05.2018, Kråkenes Fyr, 200 km                            Oppslipp: 08:30

Som det framgår har gruppe 6 anmeldt og fått godkjent dobbeltslipp disse helgene med anmeldelser til NBF mesterskapene på kun ett av slippene.

Det gruppene reagerer på er at det på slippene med anmeldelser til NBF mesterskapene, sender hvert medlem maks 8 duer hver mens de på slippet uten anmeldelser blir det sendt ubegrenset med duer. Eksempelvis 8 duer på det ene slippet og 113 på det andre.

Gruppene mener at dette bryter med de premissene premieringsplanen til NBF er bygget på og hvor hele hensikten er at duene skal krysses: Eks. Kl.1 - er de første 8 innsatte NM-duer merket med 1.

Det at gruppe 6 sine medlemmer setter inn maks 8 duer hver gjør at gruppe 6 konkurrerer på ulike vilkår i forhold til de øvrige gruppene i NBF.

Videre mente gruppene at gruppe 6 fortsatt har mulighet til å rette opp dette, slette resultatene fra de gjennomførte slippene der det er krysset til NBF mesterskapene og kjøre disse på nytt, der de konkurrerer under like forhold som resten av NBFs grupper.

Dersom gruppe 6 ikke gjøre det vil det komme sak til representantskapsmøtet fra disse gruppene hvor det protesteres mot gruppe 6 sine resultater til NBF mesterskapene med forslag om at samtlige resultater underkjennes.

Allerede dagen etter 24.05.18 hadde NBFs styre et styremøte der saken ble lagt frem som en orienteringssak.
Gjennom styrets medlemmer i gruppe 6, hadde gruppens medlemmer allerede blitt gjort kjent med saken. Det øvrige styret ble informert om at gruppe 6 har hatt både styremøte og medlemsmøte angående saken der styret og medlemmene har valgt å fortsette med deres opprinnelige plan. 
Gruppe 6 sine medlemmer er da klar over at det er en overhengende fare for at representantskapet kan komme til å underkjenne deres resultater for inneværende sesong.

Gruppe 6 ville sende ut en forklaring til de øvrige gruppene i NBF om hvorfor de utfører slippene på denne måten.

Forklaringen fra gruppe 6 ble sendt ut den 30.05.18.

Den 31.05.18 mottar styret en mail der et medlem utrykker sin skuffelse over at NBFs styre ikke har tatt tak i denne saken, da mailen fra gruppe 6 også bekrefter at gruppe 6 handler i strid med NBFs premieringsplan.

Samme dag velger NBFs sekretær å ta tak i saken. Det er 5 medlemmer i NBFs styre, hvorav 2 er sentrale medlemmer i gruppe 6. Dette gjelder Roy Inge Johnsen (styremedlem/utrekningsansvarlig) og NBFs president Stein Thorsen. Sekretær tar da kontakt med presidenten og opplyser at styret ser seg nødt for å behandle denne sak og at i behandling av den saken blir president og utregningsansvarlig erklært inhabile på grunn av deres tilknytning til gruppe 6.

Den 05.06.18 avholder det øvrige styrets medlemmer dvs. Marianne Walente, Ingvar Kluge og Ragnar Lyssand styremøte der denne sak står på agendaen.

Styrets vurdering:

En av styrets hovedoppgaver er «å utføre alle vedtak fra representantskapsmøter» § 8. 13.

Premieringsplanen er vedtatt av NBFs representantskapsmøte(r).

Siden innføringen av NM-formelen som beregningsgrunnlag for poeng i mesterskap har det vært en forutsetning at deltakerne skal velge ut sine mesterskapsduer blant de duer som vedkommende medlem setter inn i det aktuelle slippet.

Eks: Et medlem setter inn 10 duer på 100 km. "De 8 først innsatte/ kryssede" duer kan ta poeng og de 2 beste av disse er tellende.

For å komme frem til "riktig" antall duer ble det i 1986, av daværende styre, foretatt en stor "duetallsundersøkelse." Formålet var å sikre at alle reelt måtte velge sine mesterskaps duer på kort, mellom og lang.

Undersøkelsen ble brukt som grunnlag i de vedtak som representantskapet senere gjorde med henhold til antall kryssede duer.

Gjennom årene har kryssing av duer vært diskusjonstema, men prinsippet om aktiv utvelgelse har ikke blitt forandret. 

Et annet viktig grunnprinsipp i NBFs premieringsplan har vært at deltakerne kan sende så mange duer de ønsker i flyvninger som teller i et mesterskap i NBF.

Dette har gjennom årene alltid kommet til uttrykk gjennom måten man har formulert seg på i premieringsplanen: "På 200 og 300 km er de 8 første innsatte NM-duer. Merket N".

NBFs styre mener at gruppe 6 med sin gjennomføring av slipp på 200 km, med anmeldelser til NBF mesterskapene, bryter viktige prinsipp som premieringsplanen er bygget opp omkring. En enkelt gruppe kan ikke uten godkjenning «sette til side» de omtalte prinsipp. Slik får vi ikke lik konkurranse gruppene imellom hva gjelder flygninger til mesterskap i NBF. 

Styrevedtak 05.06.2018:

Styret godkjenner ikke gruppe 6 sin måte å gjennomføre slipp på 200 km, med anmeldelser til NBFs mesterskaper, så langt i 2018. De resultatene gruppe 6 har til NBFs mesterskap på slipp fra Kråkenes Fyr, 200 km, fram tom 05.06.18 vil bli annullert.

Det er kun representantskapet som kan gjøre endringer i premieringsplanen.

Styret tilbyr gruppe 6 å flytte sine anmeldelser til de resterende 200 km som er på slipplanen, eventuelt gjennomføre slippene på nytt, der gruppe 6 sine medlemmer konkurrerer på samme vilkår som de øvrige medlemmene i NBF.

Enstemmig vedtatt

Eventuell klage på vedtak må fremmes på representantskapsmøtet 2019.

 

Ved styret

Marianne Walente

Sekretær

Torsdag, 20 Februar 2020
10:13:44