Sted: Digitalt møte via Teams

31.10.2020

Kl. 10:00 - 14:30

 

Deltakere

Styret:

President: Geir Erling Birkeland

Sekretær: Geir Rune Eriksen

Økonomiansvarlig: Ragnar Lyssand

Materialforvalter: Gunnar Hatlelid

Utrekningsansvarlig: Terje Hjelmås

Gruppene:

Gruppe 1 Lars og Tom Corneliussen

Gruppe 2 Ikke påmeldt

Gruppe 3 Ikke påmeldt

Gruppe 4 Ikke påmeldt

Gruppe 5 Gjermund Lyssand

Gruppe 6 Roy Inge Johnsen

Gruppe 7 Arne Knutsen

Gruppe 8 Ingvar Kluge

Gruppe 9 Leif Ståle Vihovde

Gruppe 10 Ikke påmeldt

Gruppe 12 Winston van der Pol

Gruppe 13 Terje Hjelmås

Gruppe 14 Lars Eikeland

Gruppe 16 Ikke påmelt

Gruppe 18 Meldt avbud

 

Presidenten ønsket velkommen til formannsmøtet som denne gang ble gjennomført via Teams grunnet Covid 19.

 

1. Feil / mangler slipp Gr 1

Lars Corneliussen fra Gruppe 1 bekreftet at punktene vedrørende feil i sesong 2020 dessverre stemte. Dette kunne skyldes språkforståelse. Formannsmøtet fikk forklaring på problemene som har vært i Gruppe 1 i 2020. Etter diskusjon omkring påpekte forhold var flertallet av gruppene enige om at det må bli noen konsekvenser på bruddene på slippreglement. Styret i NBF ble bedt om å skrive forslag til vedtak i tråd med regelverk frem til Representantskapsmøtet i januar. Gruppe 1 er innforstått med at forslag til vedtak vil påvirke arrangerte slipp i 2020, men ba formannsmøtet om at det ikke måtte bli fremtidsrettet. Møte ening om at forslag til vedtak skal gjelde forhold i 2020 og ikke omhandle forhold frem i tid.

 

2. Gr 12 «Røros slipp» 13/6-2020

Her viser deg seg at en klokke ikke har blitt innlevert. En annen klokke skal ha sluttet å virke under slippet. Sistnevnte klokke er testet og funnet i orden. Det var også registrerte duer på klokken. Usikkert hva som har skjedd her. Eier ga beskjed om masse kinesiske tegn på display i terminal. Gruppe 12 har fortsatt ikke levert alle sammensatt lister til kontrollkomite som er bedt innsendt. Formannsmøtet ba styret i NBF behandle dette slippet etter NBF sitt reglement. NBF sitt styre ble anmodet av formannsmøte om å komme med forslag til vedtak jfr. sak 1 og 2. Disse skal behandles på representantskapsmøte i januar 2021.

 

3. Saker gruppe 6:

a. Avholde formannsmøtet digitalt. - Ble testet ifb med formannsmøte 2020 og stemningen var at dette kunne være et nyttig virkemiddel i fremtiden. Gir muligheter for at gruppene kan «treffes» 2 ganger i året da digitale møter er kostnadsbesparende for NBF.

b. Økt tilgang til brevduen - Per i dag mulighet til å lage nye slipp, hente karfiler etc. Det er viktig at en tar med i vurdering at det er forskjell mellom gruppene i størrelse og på håndtering av data. Styret vil imidlertid se på tilgang til å slette slipp som ikke er blitt avholdt. Roy Inge Johnsen vil sende denne sak til behandling på rep.møte i januar.

c. Eiendomsbevis - Begrenset interesse for dette på formannsmøtet, men skjønner problemstillingen til de som sender duer på «one- loft race». Roy Inge sjekker litt med sine kontakter og Gunnar Hatlelid sjekker med DDB hvorfor de har sluttet med eiendomsbevis i Danmark. Roy Inge og Gruppe 6 kommer tilbake med dette til årsmøtet 2021.

d. Endre anmeldelser til slipp kl 7 til et eller 2 da det er et fåtall som flyr 3. - Formannsmøtet var delt her men anmodet om at det ble konkretisert hva en ser for seg vedrørende «km». Skal en senke km krav eller… Skal det endres på statuettene jfr. premieplan ber formannsmøtet om at Gruppe 6 lager et konkret forslag som kan behandles på årsmøtet. Formannsmøtet minner om at vi allerede har et mellomdistansemesterskap som vi ikke bør komme for nær i antall km.

 

4. Forslag fra gruppe 9 om øke klasse 3 «kortdistanse» på til 4 x 100/ 2 x 200 km for å få litt mer prestisje omkring dette mesterskap - Ikke noe særlig stemning for dette på formannsmøtet da flere grupper vil ha problem med å flette dette inn i en allerede full slippeplan. Gruppe 13 foreslår da at en muligens bør sette ned til samlet km krav til 500 km.

Konklusjon: Gruppe 9 tar forslaget med tilbake for å se på dette og vil eventuelt fremme dette på årsmøtet 2021. Gruppe 13 fremmer forslag om å redusere til 500 km på årsmøtet.

 

5. Forslag gruppe 8 om å avholde dobbelslipp.

a. Gruppe 8 mener det ikke bør avholdes dobbelslipp i samme klasse i NBF mesterskapene. Gjelder da spesielt kortdistanse da de mener at slippes duene samtidig bør det være 1 slipp. I slike tilfelles bør duene slippes med ½ - times mellomrom og dette vil ikke føre til økte kostnader. Flertallet på formannsmøtet mener at det bør være opp til gruppene å bestemme. Flere grupper har mindre flokker og de ønsker fortsatt å ha felles oppslipp. Gruppe 1 mener dette må forankres på en bedre måte i regelverket. Styret vil se på regelverket frem mot årsmøtet og dagens tolkninger av dobbelslipp.

b. Flyvesammenslutning. Hva med gjennomsnittsavstand i flyvesammenslutning der bare den ene gruppe med kortest avstand deltar når slippet arrangeres. Essduepoeng for høye ?? - Essduepoeng kan allerede i dag korrigeres i brevduene.no. Når det gjelder gjennomsnittsavstander må en ta i betraktning det som er anmeldt 15.02. Gr 8 ser på tilbakemeldinger fra formannsmøtet og ser på om de ønsker å formulere en sak til årsmøtet.

 

6. Saker NBF:

a. Fjerne SBU fra NBF sitt reglement da SBU er «lagt død» inntil videre både fra Sverige og Danmark. - Formannsmøtet støtter dette og event kan vi få dette tilbake dersom det skulle bli aktuelt en gang i fremtiden.

b. Bruke ca 8000,- til videreutvikling brevduen - Formannskapet enig i dette for å gjøre brevduen best mulig.

c. Formannsmøtet tar med tilbake til gruppene at de må bli flinkere til å overholde frister som ligger på årshjul. Dette gjelder særlig ringbestilling, vaksinasjonslister og egen kontroll av slipp

d. Skal vi ha lag i Em? Det er liten interesse for dette spesielt blant de som er forhåndskvalifisert. Sliter også med å få innbetalt egenandel på kr 500. NBF bruker mye tid på dette med koordinering, transport, oppsamling mm.

Konklusjon: Formannsmøtet var delt i synet på dette. Noen grupper mener det ikke er noen interesse for dette, men blant annet gr 6 mener dette bør bestå. Gr.6 mener at faktura til gruppene kan brukes ved mangelfull betaling. Kanskje det kan være en vei å gå at gruppene får tildelt et antall duer til EM utfra gruppens resultater? Styret ber om at problemstillingene tas med tilbake i gruppene slik at vi kan fatte en konklusjon på årsmøtet.

 

Det ble informert om at Ragnar Lyssand og Terje Hjelmaas går ut av styret etter årsmøtet. Som «utrekningsansvarlig» har Naveed sagt seg villig til å overta etter Terje.

President avrundet møtet med kort info om sitt møtet med Mattilsyn. Nyttig kommunikasjon som kan være med å videreutvikle samarbeidet med tanke på import, avvikle flyvninger, fugleinfluensa mm. Viktig at NBF blir tatt med i møter hos Mattilsyn.

 

Møtet hevet kl. 14:30, 31.10.2020

 

Geir Rune Eriksen

Sekretær

Lørdag, 28 November 2020
02:30:14