Ønsker du å bli medlem av Norges Brevdueforbund? Vennligst ta kontakt via skjemaet under. Du vil da bli et direkte tilsluttet medlem av Norges Brevdueforbund. Deretter videresender vi informasjonen til den/ de foreningene det vil være aktuellt å være medlem av. Opplys om hva slags medlemskap du ønsker (aktiv, passiv, støttemedlem osv). § 2. Medlemskap. Som medlemmer av NBF kan opptas gruppevis sammensluttede brevdueforeninger. Enkeltforeninger og enkeltmedlemmer kan også stå direkte tilsluttet NBF hvor grupper ikke finnes eller hvis forholdene ellers ligger til rette for en sådan tilslutning. Medlemmer kan være tilsluttet foreningene i NBF som aktiv senior, junior eller passiv. Med aktiv senior menes ett eller flere medlemmer som er eldre enn 18 år som flyr fra samme slag. Med junior menes ett eller flere medlemmer som minst fyller 10 år i det aktuelle kalenderåret, og som ikke har fylt 18 år den 1.1 det aktuelle år. Gruppene kan søke om dispensasjon til NBFs styre for medlemmet, begrenset nedad til det år medlemmet fyller 6 år”. Med passiv menes medlemmer som ikke er med på premieslippene i foreninger, gruppe og forbund. Foreninger kan også ta inn Støttemedlemmer som har medlemskap i andre foreninger eller grupper. Et Støttemedlem mottar NBFs Tidsskrift for Brevduesport, men kan ikke delta på slipp og utstillinger, kan ikke kjøpe ringer og har ikke stemmerett i forening, gruppe eller NBF.


Vi ønsker deg velkommen som medlem i Norges Brevdueforbund

Onsdag, 22 August 2018
03:13:14