NBFs premieringsplan – redigert 25.1.20 

NBFs slipplaner baserer seg på slipp fra 100 til 800 kilometer for voksne duer og fra 100 kilometer til 200 kilometer for ungduer.

Det innebærer at det ikke kan anmeldes slipp hvor gjennomsnittsavstanden til en gruppe er under 100 kilometer.

Poengsystemet gir ikke tilleggspoeng for essduer på slipp fra 600 km og derover i NBFs premier i klasse 14.

NB! Nytt fom 2020:

All poengberegning i NBF mesterskap beregnes etter NM - formelen som tar med 33 1/3 % av de kryssede duer som deltar. Dette gjelder alle klasser med merkede/kryssede duer. Unntaket er kl 7 og kl S som bruker SBU-formel, se kl 7 og kl S.

Dersom ingen dokumentasjon foreligger på merking/ kryssing av duene i de forskjellige NBF klasser gjelder innsetningsrekkefølgen av duene til kappflygning som kryssing.

Elektronisk hjemkonstatering med forhåndsmerking på terminal kan gjennomføres slik det fremkommer av slippreglementets punkt B2.

Dette gjelder alle mesterskap med merking/kryssing av mesterskapsduer.

Minste antall deltagende slag i klasser med poengberegning er:

- fem (5) slag på slipp som er under 600 kilometer

- fire (4) slag på slipp på 600 kilometer og derover.

De kryssede/ merkede duene må registreres i foreningsprogrammet før slippet arrangeres (duene slippes).

Flere grupper kan slutte seg sammen i flygesammenslutninger (se punkt A 2 i NBFs slippreglement hva det gjelder regler og anmeldelser av slipp til flygesammenslutninger).

Premieringsplan bygger på hver gruppes vedtatte slippeplan som skal ligge til grunn for anmeldelsene.

Skjer det forandringer i den på forhånd innsendte slippeplan, må NBF ha beskjed før nytt slipp finner sted.

Forandringen må bekreftes skriftlig per e-post (eller per brev) til NBFs sekretær.

Når duene er avsendt, og slippet må utsettes, så regnes dette ikke som forandring, og melding om utsettelse gis ved innsending av resultatene.

Angående klasse 1 - Norgesmesterskapet, se egne statutter for innberetning av resultater under NBFs premiering av klasse 1.

NBFs aktive slag kan delta på samtlige kappflygninger i NBF mesterskap med ubegrenset antall duer med mindre annet er anført i statuttene i NBFs premieplaner og NBFs slippreglement. En gruppe kan ikke sette begrensninger på antall duer som deltar i NBFs mesterskaper på det enkelte slipp.

Frister.

Alle klasser i NBF, utenom kl. 10 & kl. 17 skal være ferdig kontrollert i NBFs resultatsystem «Resultatservice» senest 15. august. Kl. 10 & 17 skal være ferdig kontrollert i NBFs resultatsystem «Resultatservice» (www.brevduen.no) senest 24. oktober. NBFs sekretær varsles om at resultatene er godkjent av den enkelte gruppe.

Klasse 1 - Norgesmesterskapet.

H.M. Kongens Pokal settes opp som vandrepremie.

Vinnes til odel og eie ved 3 napp.

Vinnerne skal ikke inngraveres i H.M. Kongens Pokal.

Vinnerne føres hvert år inn på «www.brevduesport.no»

Gruppen anmelder 5 slipp på minst 100 km, 2 x 200 km, 300 km og 400 km.

Gjennomsnittsavstanden for en gruppe i et enkelt slipp kan fravikes med inntil 50 kilometer nedover hvis dette oppveies av gruppens gjennomsnittsavstand i et annet slipp i mesterskapet som er tilsvarende lengre.

Denne regel gjelder ikke for slipp med gjennomsnittsavstand under 100 km.

Her er det slippreglementet som regulerer minsteavstanden.

 • På 100 km og inntil 360 km er de 8 første innsatte NM-duer. Merket 1
 • På anmeldt slipp 400 km er de 6 første innsatte NM-duer. Merket 1

De 2 beste av NM-duene i hvert slipp gir tellende poeng. Alle slipp teller. NBF-premier til de 10 beste.

NM - resultatet kontrolleres på www.brevduesport.no senest 14 dager etter siste NM - slipp.

 

Klasse 2 - Norgesmesterskapet for junior.

Premie til de 5 beste juniorer etter samme statutter som kl.1.

Samme anmeldte slipp som kl.1 og bør derfor ikke anmeldes.

Er en junior blant premievinnerne både i kl.1 og 2 får han/ hun den største av de 2 premiene med begge resultater inngravert på pokalen.

 

Klasse 3 - Kortdistansemesterskapet.

Gruppen anmelder 4 slipp på til sammen minst 650 km. Alle slipp teller.

I hvert slipp anses de 8 første innsatte duer, merket med tallet 3.

De 2 beste duer, merket 3, i hvert slipp gir tellende poeng etter NM-formelen.

7 NBF-premier.

 

Klasse 4 - Kortdistansemesterskapet for junior.

3 premier til de beste juniorer i kl. 3.

Vinner en junior premie i både kl. 3 og kl. 4 skal han/ hun ha den største av de 2 premier med begge resultater inngravert på pokalen.

 

Klasse 5 - Mellomdistansemesterskapet

Gruppen anmelder 3 slipp på til sammen minst 1000 km. Alle slipp teller.

Minimumsavstanden for et enkeltslipp er 200 km.

I hvert slipp anses de 6 første innsatte duer merket med tallet 5.

De 2 beste kryssede duer i hvert slipp gir tellende poeng etter NM-formelen.

Premier til de 5 beste sammenlagt.

 

Klasse 7 - Langdistansemesterskapet

Det anmeldes 3 slipp på til sammen minst 1600 km hvor enkeltslipp må være minst 400 km.

I hvert slipp anses de 4 første innsatte duer merket med tallet 7.

I denne klassen får alle merkede/kryssede duer poeng når de har hastighet mer enn 250 m/min.

Poeng etter SBU - formelen.

NBF- premier til de 5 beste sammenlagt.

 

Klasse 10 - Ungduemesterskapet

Bare ungduer med fotringer fra det året som ungduemesterskapet avholdes i NBF kan delta i ungduemesterskapene og øvrige premier i NBF for ungduer.

Det anmeldes 3 slipp hvor hvert slipp er på minst 100 km.

Tellende i mesterskapet er de 2 beste av de 8 første innsatte ungduer merket med bokstaven «A».

5 premier.

 

Klasse 11 - Ungduemesterskapet for junior

Premier til de 5 beste juniorer i kl. 10.

Er en junior blant premievinnerne i både kl. 10 og kl. 11 skal han/ hun ha den største av de 2 premiene med begge resultater inngravert.

 

Klasse 12 - Årets sprinter

Alle slipp anmeldt i kl. 14 fra og med 90 km til 360 km teller, men kun de 6 beste slipp for vedkommende due teller.

Kun for voksne duer.

Poeng etter NM - formelen uten km-faktor.

Premier til de 3 beste duer i poeng.

 

Klasse 14 - Essduer

Det deles ut 5 premier i hver av de 2 kategoriene:

 • Hanner
 • Hunner

Ved anmeldelse til klasse 14 angis distanse med hver 100 km som faktorgrense.

Alle anmeldte slipp på slippeplan teller.

Hvert slipp anmeldes med distanse for hver 100 kilometer i gjennomsnittsavstand fra oppslippstedet.

Poeng etter NM - formelen som ganges med en faktor som er:

 • 1 for 100 km,
 • 1,5 for 200 km,
 • 2,0 for 300 km - osv. for hver 100 km opptil 600 km og derover hvor faktoren er 3,5. (Altså max - faktor = 3,5)

Gjennomsnittsavstanden finnes ved å legge sammen avstandene til gruppas aktive slag pr 15.02 og dele med antallet aktive slag. Se definisjon på aktive slag i NBFs slippreglementet.

 

Klasse 15 – C.S. Pettersens Minnepremie.

Ingen anmeldelser. Alle slipp på 600 km og derover på slippeplan teller. Vinnes av høyeste innberettede hastighet i meter per minutt.

 

Klasse 17 - Årets Ungdue.

Beste ungdue i sammenlagt poeng på de ungdueslipp som er anmeldt i kl.10 Ungduemesterskapet.

Samme poengberegning som i kl. 12 og 13.

Premier til de 3 beste sammenlagt.

 

Klasse 18 - Rekruttmesterskapet.

En premie til beste resultat i klasse 3 etter følgende statutter:

 1. Man er rekrutt de 3 første år man deltar på kappflygninger.
 2. Statuttene og slippene i kortdistansemesterskapet (kl. 3) er gjeldende.
 3. Ikke for juniorer.
 4. Man kan ikke vinne mer enn en gang.
 5. Opphold i minst 10 år for å bli rekrutt på nytt.

 

Klasse 22 – Beste norske resultat i FCI VM-finalen

VM - trofeet fra FCI som Norge vant i 2004 settes opp som en evigvandrende premie.

Den vinnes for ett år av det slag som har beste enkeltresultat i finalen i VM arrangert av FCI.

Vinnes av det slag som har best individuelt resultat i VM-finalen inneværende år

 

SBU

Det vil ikke bli arrangert SBU mesterskap i 2020

 

I NBF - mesterskap nyttes følgende formler og km - grenser for anmeldelser:

 

NM - formelen:

Plasseringspoeng = 100 – (P – 1) x 300/ N

SBU - formelen:

Plasseringspoeng = 1000 - (P – 1) x 1000/ N hvor P er plassering for den kryssede due og N er antall duer i gruppe/ flygesammenslutning.

I klasse 7 gjelder formelen for alle merkede/kryssede duer med hastighet over 250 m/ min.

 

I kl.14 er essduepoengene for den enkelte due = NM-poeng x km faktor.

Kilometer-grensene i klasse 14 er: 100 km = 90 - 179 km gir 1,0 som faktor

200 km = 180 - 269 km gir 1,5 som faktor

300 km = 270 - 359 km gir 2,0 som faktor

400 km = 360 - 474 km gir 2,5 som faktor

500 km = 475 - 569 km gir 3,0 som faktor

600 km = 570 - 664 km gir 3,5 som faktor

700 km = 665 - 759 km gir 3,5 som faktor

800 km = 760 – 859 km og derover gir 3,5 som faktor.

 

Representasjon FCI Verdensmesterskap/Europamesterskap

Representanter kvalifiseres som følgende:

Vinner av kl. 1 Norgesmesterskapet

Vinner av kl. 3 Kortdistansemesterskapet

Vinner av kl. 5 Mellomdistansemesterskapet

Vinner av kl. 7 Langdistansemesterskapet

Vinner av kl. 8 Ettåringsmesterskapet

Vinner av kl. 10 Ungduemesterskapet

Deretter velges det videre fra kl. 1 Norgesmesterskapet 2, 3, 4, 5 osv.

Det norske VM/EM-laget skal bestå av 24 forhåndskvalifiserte duer, (dersom det er 25 + 5 duer som skal sendes).

5 av duene som skal representere NBF i VM/EM velges via loddtrekning som alle aktive medlemmer har mulighet til å melde sin interesse for.

1 due på bakgrunn av fjorårets beste VM/EM-due.

Et medlem får kun delta med 2 duer. Står en klasse uten «vinner» rykker nr 2 fra denne klassen opp.

Medlemmet må fortsatt være medlem i NBF når laget utvelges

Alle unger som sendes til VM/EM må ha eierens eget ringnummer.

 

Representasjon FCI Junior Verdensmesterskapet/Europamesterskap

Vinner av kl. 2 Norgesmesterskapet for juniorer

Vinner av kl. 4 Kortdistansemesterskapet for juniorer

Vinner av kl. 6 Mellomdistansemesterskapet for juniorer

Vinner av kl. 9 Ettåringsmesterskapet for juniorer

Vinner av kl. 11 Ungduemesterskapet for juniorer

Deretter velges det videre fra kl. 2 Norgesmesterskapet 2, 3, 4, 5 osv.

Ett medlem får kun delta med 2 duer, står da en klasse uten «vinner» rykker nr 2 fra denne klassen opp.

Alle unger som sendes til VM/EM må ha eierens eget ringnummer.

 

Representasjon Skandinavisk Brevdue Union Landskampen

NB! Ingen representasjon i 2019. Landskamp avlyst også for 2020.

Vinner av klasse 10 Ungduemesterskapet: 2 duer

Vinner av ungduemesterskapet i hver enkelt gruppe: 1 due hver

Deretter velges nr 2, 3, 4, 5 osv fra klasse 10 Ungduemesterskapet.

Alle unger som sendes til SBU må ha eierens eget ringnummer, har dem ikke det, vil dem bli avvist.

 

Lørdag, 28 November 2020
02:03:00