NBFs SLIPPREGLEMENT

Siste revisjon 7/3-23   

Vedtatt av representantskapet første gang 28. oktober 1973.

Revidert i 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019,2020, 2021, 2022 og 2023

Vedtak om endringer fattes av representantskapet med alminnelig flertall.

Linker på internett som det henvises til i dette reglement:

NBFs hjemmeside: www.brevduesport.no  

NBF Resultatservice: www.brevduen.no

NBF sekretariatet: geir.rune.eriksen@choice.no/ geirrune67@gmail.com

A. ALMINNELIGE BESTEMMELSER.

1. Frister

a) Gruppenes slippeplaner og anmeldelser for deltagelse i de konkurranser hvor NBF har satt opp premier må være innsendt fra gruppene til sekretær i NBF innen 15. februar. Alle slippeplaner og anmeldelser gjøres kjent på NBFs hjemmeside.

b) Innen 15. februar skal alle grupper innberette medlemmer i gruppestyret. Aktive grupper skal også innen samme dato innberette medlemmer i kontrollkomité, innsettingskomité, data/utregnings komite, vaksinasjonsansvarlige og fremlysningskontakt.

c) Alle slipp anmeldt i kl. 1 og kl. 2 «Norgesmesterskapet» skal være avviklet innen uke 31 hvert år.

d) Når det skjer endringer i slippeplan og anmeldelser til NBFs premieringsplaner i slippsesongen må endringen meddeles pr mail til NBFs sekretær før nytt slipp finner sted. NBFs sekretær må godkjenne endringene.

e) Innberetning av resultater til NBF premier skal følge regler beskrevet i dette reglement pkt. E.

f) Kontrollister og skjemaer som brukes i forbindelse med slippene skal oppbevares av gruppene i ett år (1 år) regnet fra slippsesongens avslutning.

 

2. Flygesammenslutning

a) Flygesammenslutning er hvis 2 eller flere grupper på forhånd bestemmer å ha felles oppslipp og felles premieliste i et eller flere slipp. For å benytte flygesammenslutning om NBFs premier må de deltagende grupper være enige om å anmelde ett eller flere slipp på forhånd innen fristen 15. februar til NBF sammen med slippeplan og anmeldelser til premieklassene i NBF. For at en flygesammenslutning skal være godkjent/gyldig må det være aktive medlemmer som deltar fra 2 eller flere grupper. Dette gjelder selv om en flygesammenslutning er godkjent pr. 15.2. iht gruppen sine slippeplaner.

b) Felles anmeldelser til mesterskap og enkeltslipp for flygesammenslutninger gjøres kjent på NBFs hjemmeside.

c) Når flere grupper går sammen i flygesammenslutning er det medianavstanden for alle anmeldte aktive slag pr 15. februar i de deltagende grupper som er tellende for beregningen av medianavstanden på en flyging eller i et mesterskap.

d) Felles premieliste i flygesammenslutning gir tellende poeng til NBFs premiering.

 

3. Koordinater

a) Koordinatene til nye aktive slags beliggenhet og nye slippstasjoner hentes av gruppenes data/utregningskomité fra www.gulesider.no i versjon WGS 84.

b) Oversikt over koordinatene for nye aktive slag og nye slippstasjoner sendes til NBFs utregningsansvarlige innen 1. februar. Dette danner grunnlag for gruppens og flygesamennslutningens medianavstand som igjen bygger på gruppens aktive slag.

c) NBFs utregningsansvarlige godkjenner oppmålinger fra slippstasjoner til alle aktive slag. NBFs sekretær godkjenner anmeldelser til NBFs premieklasser.

d) Posisjon for slippsteder og alle aktive slag sine koordinater legges inn på NBF Resultatservice (www.brevduen.no). KAR-filer produseres i www.brevduen.no

 

4. Aktive slag

a) I dette reglement er aktive slag medlemmer/kompanjonger/juniorer som betaler aktiv kontingent til NBF, har oppmålinger til sitt slag og alle slagets duer er vaksinert mot paramyxovirus senest året før.

b) Kompanjonger regnes som ett aktivt slag i dette reglement.

c) Et juniorslag regnes som aktivt slag når det er betalt juniorkontingent til NBF og slaget deltar på kappflyvninger.

d) Pseudonym/navn på aktive slag skal være relatert til navn på medlem(mer) i slaget.

e) Et aktivt slag kan bare delta med duer fra dueslag på en og samme eiendom med ett kodenummer/slag for posisjoner og oppmålinger i samme sesong.

f) Flyr et aktivt slag med duer fra ett dueslag/en avdeling skal dette slagets slagposisjon innberettes til NBF. Flyr et aktivt slag med duer fra flere separate slag/avdelinger på eiendommen skal gruppens kontrollkomite fastsette en posisjon– et midtpunkt mellom disse. Gruppens kontrollkomite er ansvarlig for at koordinatene er riktige etter reglement og bestemmelser. Dette er en kontrollhandling. 

g) Det kan maksimalt være registrert 3 aktive slag/kompaniskap på en adresse/eiendom. Ved behov kan det søkes styret i NBF om dispensasjon fra dette punkt.

 

5. NBFs Premier/Anmeldelser av slipp

a) NBFs resultater er basert på NBF Resultatservice - www.brevduen.no - som henter opplysninger fra NBFs utregningsprogram dvs foreningsprogrammet.  Foreningsprogrammet skal brukes av alle grupper i NBF.

b) I anmeldelser for slipp til og med 400 km godtas et avvik på minus 10 % regnet fra gruppens median Eksempel på krav: Enkeltslipp med krav på 200 km: 10 % - regelen gir da en absolutt minsteavstand for 200 km minus 10 % av 200 km = 180 km. 

c) I anmeldelser for slipp på 500 km og derover godtas et avvik på minus 5 % regnet fra gruppens median Eksempel på krav: Enkeltslipp på 500 km gir med 5 % regelen en absolutt minsteavstand på 500 km minus 5 % av 500 km = 475 km.

d) I klasser hvor det er krav til et bestemt antall slipp og sammenlagt km-avstand godtas et avvik på minus 5 % fra kravet om sammenlagt km-avstand. Eksempel på krav: Mesterskap (eks. kl. 5): 3 slipp på minst 1000 km sammenlagt. 5 % regelen gir da en absolutt minsteavstand på gjennomsnittlig 1000 km minus 5 % av 1000 km = 950 km. 

e) Medianavstanden for en slippstasjon til en gruppe finnes ved å finne aktivt slag med kortest og lengst avstand og finne midtpunkt, fremkomme på NBF Resultatservice når aktive slag og slippstasjoner er lagt inn på brevduen.

f) Nye aktive medlemmer etter 15.02 skal ikke ha noen innvirkning på gruppens medianavstand før neste sesong. Nye aktive slag kan delta på gruppens flyvninger første år når de øvrige krav til aktiv deltagelse er godkjent.

g) Ved poengberegning av resultater til NBFs premiering benyttes NM -formelen: 100 – (P – 1) x 300/N. Tellende duer i NBFs premiering er de duer som er plassert innenfor de første 33 1/3 % på gruppens/ flygesammenslutningens premielister og som har oppnådd en hastighet på minst 250 m/min. Unntak: I kl. 7 hvor SBUs 1000-poengsformel: 1000 – (P – 1) x 1000/N benyttes teller alle duer med hastighet over 250 m/min. Unntaket gjelder også alle SBU klasser. I kl.15 vinner det slag som har høyest flukthastighet på et slipp over 600 km.

h) Med NM-slipp menes bare anmeldte slipp i kl. 1 og kl. 2 hhv. til Norgesmesterskapet og Norgesmesterskapet for junior.

i) Minste antall deltagende aktive slag i klasser med poengberegninger er 5 på slipp under 600 km og 4 på 600 km og derover. Hvis antall deltagende slag er færre enn 5/4 i en gruppe eller i en flygesammenslutning gis det ikke tellende poeng til NBFs premiering.

 

6. Gruppens ansvar

a) Det er gruppens ansvar å organisere kontrollarbeidet i sin gruppe i de komiteer og verv som innebærer kontroll og ansvar for innsetting, transport, oppslipp, etterkontroll av oppslippsdata og resultatberegning. Disse komiteer og verv kan ikke bestå av/innehas av ett enkelt medlem slik at vedkommende medlem alene kontrollerer gruppens resultater.  Ingen skal alene kunne kontrollere og skrive under kontrollskjemaer for sine egne innsettinger, overføringer til data eller resultater. Skjemaer som innebærer kontroll skal være undertegnet av minst 2 andre enn slageierne. Gruppen har også ansvar for all kontrollarbeid dersom det er godkjente seksjoner innen samme gruppe.

b) Alle komiteer og verv i en gruppe som har ansvar for kontrollarbeid skal ved anmeldelser til NBFs premier innberettes med navn og funksjon til NBFs sekretær. Ved problemer i en gruppe med gjennomføringen av pkt. 6a og 6b skal det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene.

c) Innen hver gruppe opprettes en kontrollkomité på minst 3 medlemmer som har ansvaret for at gruppens resultater er korrekte. Ved tvil eller tvist avgjør denne komité om et resultat kan godkjennes i sin gruppe eller sendes videre til NBF.

d) Hver gruppevelger en innsettingskomité som har ansvaret for registrering av duer på aktive slags terminaler, innsetting i kurver eller rom i duehenger og plombering av disse. Komiteen har også ansvar for at transporten får med nødvendige tillatelser, plombeskjema og transportskjema. Maler for disse skjemaene finnes på NBFs hjemmeside.

e) Hver gruppe velger en data-/utregningskomité på minst 3 medlemmer som har ansvar for innsetting av duer til slipp, avslag etter gjennomført slipp samt overføring av nødvendige filer fra foreningsprogram til NBFs Resultatservice. Komiteen har også ansvar for utarbeidelse av gruppens premielister i mesterskap og andre vedtatte klasser. 

f) Gruppens kontrollkomité er ansvarlige for at dette slippreglement blir fulgt i sin gruppe og har ansvar overfor NBF for at resultatene er korrekte.

g) Gruppens betjeningsenheter, innleveringsantenner, programvare, elektroniske ringer og chips skal oppbevares som kontrollmateriell.

h) NBFs styre eller NBFs Kontrollkomite kan be om innsending av kontrollmateriale fra gruppene. Dersom det påvises brudd på NBFs slippreglement er det alltid NBFs styre som tar avgjørelser i den enkelte sak. Kontrollkomite i NBF skal gjennomføre minst 2 kontroller av NM/NBF slipp hvert år.

 

7. Fotringer mm

a) Fotringer, nummererte plomber og elektroniske ringer og chips til elektroniske-anlegg skal kjøpes fra NBF. Alt kontrollmateriell skal kjøpes inn av NBF for videresalg til gruppene.

b) Det kan ikke deltas med norske duer på flyvninger i NBF, OLR i FCI-regi og utstillinger med andre ringer enn de som er offisielle fra forbund som er tilsluttet FCI og har FCI-emblemet.

c) Norske duer født i Norge skal ringes med norske ringer.

d) I innsettingslister hvor duers ringnummer er nyttet til anmeldte flyvninger skal duer med ringer fra utenlandske forbund som er tilsluttet FCI (og NBF før 2015), angis i rubrikk for forening med landskoder etter mal på NBFs hjemmeside under «Nedlastinger» – maler – Landskoder. Før en due med utenlandsk ring deltar på sitt første slipp skal det innbetales et gebyr på kr 10.- til NBF.

e) Leverer et aktivt slag duer til kappflyvning med andre fotringer enn de som tilhører vedkommende ifølge ringlisten påhviler det kontrollkomiteen å forlange bevis for eiendomsretten enten gjennom skriftlig eierbevis eller ved skriftlig bevis for at fremlysning har vært foretatt. Mangler dette kan duen ikke benyttes til kappflygning. 

 

8. Transport av duer

a) Ved transport av duer til kappflyging skal det benyttes nummererte plomber til alt transportmateriell. Dette gjelder også ved transport til oppsamlingsplass.

b) Alle kurver eller rom i henger skal merkes med faste nummer hvor det også går fram hvilken gruppe som disponerer kurven/rommet i hengeren under slipp.

c) Transport av duer til kappflyvning får ikke utføres av medlem alene som selv deltar i slippet. Ved transport av duer til samlingsplass kan det være et deltakende medlem som frakter duene alene dersom alleluker på slippmateriellet, også vanningsluker er plombert med nummererte plomber.

 

9. Generelle regler

a) En gruppes geografiske avgrensning avgjøres i samarbeid mellom NBFs styre og vedkommende gruppe. Synspunkter fra evt. nabogrupper skal innhentes og hensyntas i rimelig grad. NBFs styre kan ved søknad gi dispensasjon for enkeltmedlemmer til å delta i en gruppe selv om de bor utenfor gruppas geografiske avgrensning.

b) Aktive medlemmer av NBF skal etterkomme følgende forholdsregler etter anmodning fra vår internasjonale organisasjon FCI: Duer fra aktive slag kan ikke delta på kappflygning for brevduer hvis man har fjørfe og brevduer under samme tak og uten fysisk atskillelse.  Duer fra aktive slag kan ikke delta på kappflygning hvis man har fri utflygning hele døgnet. (Open Loft - system).

Medlemmer av NBF skal alltid rette seg etter vedtak, regler og påbud fra norske veterinærmyndigheter.

c) Doping av brevduer er forbudt. Enhver brevdueeier er personlig ansvarlig for at doping ikke finner sted i vedkommende sin duebesetning.

d) Konkurranseduer er duer registrert i innsettingslister for aktive slag i hvert av gruppens slipp. Disse lister skal kunne forevises ved kontroll. Duer som ikke er registrert i innsettingsliste for slippene / konkurransene, kan ikke settes inn i kurver eller slippvogn sammen med konkurranseduene.

e) Duer som ikke er konkurranseduer etter punkt d, kan heller ikke slippes opp sammen med konkurranseduene selv om de har vært transportert i egne kurver.

f) Konkurranseduer fra ulike grupper kan slippes sammen hvis de deltagende grupper er enige om det.

 

10. Slipp i utlandet

a) Kun NBF’s styre kan på vegne av NBF føre forhandlinger med norske og utenlandske myndigheter om tillatelse til å gjennomføre kappflyvninger.

b) Søknader fra grupper som skal avholde premieslipp i Sverige sendes NBFs sekretær senest 1. mars. NBF sendersamlet søknad for alle grupper til Jordbruksverket i Sverige. Når tillatelsene foreligger varsler NBFs sekretær aktuelle grupper.  

c) Søknader fra grupper som skal avholde slipp fra Danmark sendes NBFs sekretær senest 1. mars. NBFs sekretær sender samlet søknad for alle grupper til De danske Brevdueforeninger som på sin side søker Fødevarestyrelsen i Danmark for NBFs grupper. Når tillatelsene foreligger fra DdB til NBF varsler NBFs sekretær aktuelle grupper.

d) Tilsvarende prosedyrer som i 10 b – c følges ved eventuelle søknader om slipp fra andre land.

e) Grupper som skal avholde slipp fra utenlandske stasjoner søker selv det lokale Mattilsyn om tillatelse. Mattilsynet gir nødvendig tillatelse dersom det leveres vaksinasjonsattest på at alle aktive slag har vaksinert alle sine duer mot paramyxovirus og at det ikke finnes smittsomme fuglesykdommer i området.

 

11. Vandrepremier.

a) Hvis andel i en vandrepremie/kongepokalen i NBF er vunnet av et kompaniskap og dette oppløses eller opphører kan partene innen neste sesongs kappflyvninger melde hvem av dem andelen tilhører. Skjer ingen slik melding, er det kun kompaniskapets andeler som kan føres videre med samme navn som tidligere anvendt.

b) Hvis et medlem ved inngåelse av et kompaniskap er innehaver av en/eller flere andeler tilfaller den/de i kompaniskapet. Inngås kompaniskapet av 2 medlemmer som begge har en andel, oppnår kompaniskapet kun en andel.

c) Andel i en vandrepremie i en gruppe går tapt hvis medlemmet flytter til en annen gruppe. Dette gjelder ikke vandrepremier som er vunnet i NBFs premiering.

 

12. Fremlysning.

a) Det er en æresplikt for alle medlemmer av NBF å fremlyse en fremmed due som kommer til ditt slag, men også å svare fremlyseren når en av dine duer blir fremlyst. Innen 8 dager etter at en fremmed due er ankommet til slaget er medlemmet pliktig til å fremlyse duen til NBFs fremlysningskontakt eller direkte til eieren i henhold til ringlisten. Fremmede duer kan også fremlyses på NBFs hjemmeside. NBFs fremlysningskontakt skal utnevnes av styret for hvert valgår og meddeles på NBFs hjemmeside og til gruppenes fremlysningskontakter. Hver gruppe utnevner en fremlysningskontakt som føres opp i ringlisten med navn, telefonnummer og e-postadresse for sin gruppe.

b) Alle medlemmer av NBF har plikt til å opptre ansvarsfullt når de mottar fremlysning av brevduer.

c) Manglende oppfølging av fremlysningsplikten kan medføre utelukkelse fra NBFs premier i ett år. Utelukkelse gjelder også duer fra det gjeldende slag.

 

13. Elektronisk registreringssystemer

a) Elektroniske hjemkonstateringssystemer skal brukes av alle medlemmer av NBF som deltar på kappflyvninger. Elektroniske hjemkonstateringssystemer som er godkjent til bruk i NBF er Unikon og Tauris. For å få godkjennelse på andre systemer skal maskinvare og programvare forelegges NBFs styre i en skandinavisk versjon. Ved endringer og modifikasjoner av et godkjent elektronisk registreringssystem skal endringene forelegges styret i NBF for godkjenning før det tas i bruk.

b) Antall antenner, leseenheter og betjeningsenheter samt deres eventuelle registreringsnumre skal for hvert aktivt slag være registrert av foreningens/gruppens kontrollkomite.

c) Registreringssystemets antenner skal være innbygget i slagets inn-/utflyvning.

d) Det er kun lov å bruke ett elektronisk anlegg pr. aktivt slag på ett og samme slipp. Det kan brukes to anlegg dersom man bruker anleggene på to ulike slipp samme helg. Alle medlemmer med lik oppmåling må ligge inne på samme terminal. Dersom en bruker samme elektroniske terminal til flere medlemmer skal systemets registreringer/utskrifter nøye følge de foreskrevne reglene i pkt A.13 e

e) Dersom flere medlemmer på samme terminal skal følgende registreres: Hvert aktivt slags duer skal registreres særskilt i systemet. Det skal lages utskrift av særskilt bestandsliste for hvert enkelt slag. Det skal lages utskrift av særskilt innsettingsliste for hvert enkelt slag i hvert enkelt slipp. Det skal lages utskrift av særskilte hjemkomstdata/særskilt urliste for hvert enkelt aktivt slag i hvert enkelt slipp.

 

14. Bruk av elektroniske ringer og chips.

a) Kun elektroniske ringer og chips godkjent av og innkjøpt gjennom NBF kan anvendes i gruppenes/NBFs flygninger.

b) Elektroniske ringer og chips skal registreres sammen med den tilhørende faste fotring på den angjeldende due før slippsesongen i gruppens datasystem.

c) Eventuelle tilføyelser av duer i sesongen skal registreres i terminal/utregningsprogram senest 5 dager før duens/duenes deltagelse på en kappflyvning.

d) Etter registreringen av de elektroniske ringer og chip skal det utskrives en ringfortegnelse for hvert aktivt slags duer i sesongen fra gruppens datasystem. Ringfortegnelser for alle aktive slags duer skal oppbevares som kontrollmateriale i gruppen.

e) Elektronisk ring eller chip som er påsatt en due kan i det samme kalenderår ikke anvendes på andre duer.

 

15. Vaksinering.

a) Det er et ufravikelig krav fra både norske og utenlandske myndigheter at duer som skal delta i kappflygninger, treningsflyvninger og utstillinger i Norge, EU og EØS-land, skal være vaksinert mot paramyxovirus og skal komme fra besetninger der alle duene, også avlsduene, er vaksinert.

b) Alle aktive slag som skal delta i kappflygning skal vaksinere alle sine voksne duer mellom 1. mars og 1. april. Ungduer skal i året de er født vaksineres 14 dg før første slipp. Ungduer som ikke deltar på slipp skal vaksineres i løpet av det kalenderår de er født.

c) Alle duer (avl/flygeduer) skal legges inn i NBFs utregningsprogram. Fra dette program produseres vaksinasjonslister for alle medlemmer. Listene sendes elektronisk til det regionale Mattilsyn. Det er bare aktiverte duer som deretter overføres terminal. Liste over vaksinerte duer på et aktivt slag oppbevares hvert år av kontrollkomiteen som kontrollmateriale.

d) Gruppene kan benytte mal fra NBFs hjemmeside som vaksinasjonsskjema ved vaksineringen i de enkelte slag eller i klubbhuset. Dette skjema er identisk med skjemaet i NBFs utregningsprogram og kan benyttes av vaksinatørene til notater. Ferdige utfylte Vaksinasjonsskjemaer fra aktive slag oppbevares i gruppen som kontrollmateriale. 

e) NBF’s styre utarbeider «Vaksinasjonsrutiner» for hvert år. Denne bygger på informasjon fra veterinærmyndigheter i Norge og EU-land med hensyn til den aktuelle veterinærsituasjonen og praktisk gjennomføring av vaksinering i gruppene. Vaksinasjonsrutinene bekjentgjøres på NBF’s hjemmeside. Vaksinasjonsrutinene er en del av slippreglementet.

 

B. FØR DUENE AVSENDES

1. Elektronisk hjemkonstatering. NBFs utregningsprogram m.m

a) NBFs utregningsprogram med nødvendige årlige tilpasninger skal benyttes i alle aktive grupper i NBF. Programmet tilsendes gruppene uten kostnader.

b) Ved innsetting til slippene må alltid ringnummer kontrolleres ved at duens ringnummer med årstall og foreningsnummer blir opplest ved registrering til slageiers terminal.

c) Slageier skal ved innsetting ikke delta verken ved opplesing av ringnummer, kontroll av elektroniske ringer/chip, innsetting av sine duer i slippkurv/rom i slippvogn eller registrering av sine duer, -herunder kryssinger/rangering av duer, i gruppens dataprogram. Minst 3 medlemmer skal være tilstede ved innsettingen.

d) Hvis en due ved en feil blir registrert ved innsetting og skal avviseseller trekkes fra slippet skal den elektroniske chip eller ring fjernes fra duen før den overlates til eieren. Etter at slippet er avviklet får eieren tilbake den elektroniske ringen eller chipen for påsetting av den duen som er avvist eller trukket.

e) Kun duer med fast fotring kan delta i slippet For å kunne delta må duen være vaksinert mot paramyxovvirus etter gjeldende regler. Duer som ikke deltar i konkurransen kan ikke settes inn i kurver eller slippvogn sammen med konkurranse duene. Duer utenom konkurranse kan heller ikke slippes opp sammen med konkurranseduene selv om de ikke har vært transportert i samme kurv(er) som disse.  Ungduer kan kun delta i flygninger spesielt arrangert for ungduer og kan ikke delta i konkurranser med voksne duer. For voksne duer holdes kjønnene adskilt.

f) Ved innsetting til 2 eller flere slipp samtidig skal innsetting og kontroll skje hver for seg. Kurvrom som ikke er benyttet skal være plombert.

g) Etter innsetting skrives det ut kontrolliste til det enkelte slag som selv er ansvarlig for kontroll av innsatte duer og kryssing/rangering til mesterskapene. Disse lister skal oppbevares som kontrollmateriale og skal kunne dokumenteres i ettertid.

h) Når alle aktive slag er registrert med kryssede mesterskapsduer i et slipp skal datakomiteen overføre en datafil (regnskapsfil) til NBFs resultatservice samme dag som innsettingen finner sted.

i) Det må kun nyttes slippmateriell med vannings- og fòringsmuligheter. Vannkar, fòringstrau og øvrig slippmateriell skal rengjøres godt for hvert slipp. Slippmateriellet skal plomberes forsvarlig med nummererte plomber. Plombenumre for kurver føres på kurvskjema og for container/kabin på transportskjema. 

j) All transport av duer til kappflyvning får ikke utføres av medlem alene som selv deltar i slippet. Dispensasjon kan tillates av styret på visse betingelser. Ved transport av duer til samlingsplass kan det være ett medlem som frakter duene alene dersom alle luker på slippmateriellet, også vanningsluker, er plombert med nummererte plomber.

k) Når samme transport inneholder duer som skal løslates på forskjellige oppslippsteder, skal kurvene merkes med ulike fargekoder. Kurvene skal ha merkelapper på hver langside. På merkelappene skal stå hvor duene skal slippes. Det skal føres et skjema som klart viser hvor mange kurver/bur i slipprom som skal slippes på hvert oppslippsted.

l) Skjer det uhell med utregningsprogrammet slik at NBFs frister ikke kan overholdes skal NBFs utregningsansvarlige alltid underrettes.

 

2. Rangeringsskjema.

a) Slageier kan levere «Rangeringsskjema» til data/utregningsansvarlig(e) som legger inn kryssingene/rangeringene på dataprogrammets innsettingsliste. Er ikke «Rangeringsskjema» innlevert skal innsettingsliste telle med rangering fra første innsatte due og til maksimalt kryssede duer til mesterskapene som i første ledd. 

b) Hvis rangeringsliste benyttes skal slageier undertegne sammen med den som har lagt inn rangeringen og listen oppbevares i gruppen som kontrollmateriale for slippet. 

c) Hvis en eller flere duer ved innsettingen til et slipp ikke er forhåndsmerket/rangert i registreringsprogrammet i det antall duer som er bestemt til et mesterskap gjelder innsettingsrekkefølgen på innsettingslisten.

d) Hvis det til mesterskap er rangert/krysset flere duer enn det som er bestemt til mesterskap må sist rangerte på rangeringsskjema eller sist innsatte kryssede duer strykes som krysset og de beste av de inntil 2 øvrige kryssede får tellende poeng.

e) Det skal utskrives minst 3 eksemplarer av innsettingslistene med slagets deltagende duer på den angitte flygning og hvilke duer som er krysset i de angitte mesterskap. Listene skal undertegnes av 2 av data/utregningskomiteens medlemmer.

f) Et eksemplar av innsettingslisten for hvert deltagende slag i slippet beholdes i gruppen som kontrollmateriell.  Et eksemplar fra hvert deltagende slag sendes med transporten for eventuell offentlig kontroll av papirer på de duer som er med transporten.

 

C. DUENES START.

a) Tidspunktet for løslatelsen skal være skriftlig bekreftet av kontaktmann på oppslippstedet eller medfølgende kontrolør/sjåfør.

Gruppens oppslippsjef skal snarest etter duenes start/oppslipp, per tlf. eller SMS, underrette den/de som skal informere deltagende slag om oppslippstid. Den oppslippsansvarlige skal også påse at oppslippstidspunktet skrives inn på NBF resultatservice umiddelbart, - dog senest 30 minutter etter oppslipp.

b) Når duene ikke kan slippes på fastsatt dato regnes slippet som utsatt og endringen i dato innberettes til NBFs sekretær. Utrekningsansvarlig må også gjøre nødvendige justeringer på www.brevduen.no.

c) Det er kun når duene returneres, flyttes til annet oppslippsted eller slippet avlyses at det regnes som endring i slippeplan og meddelelse til NBF må iverksettes.

d) Hvis det ikke finnes godt oppslippsted på plassen hvortil oppmåling er foretatt skal slippet foregå fra et sted som har lengre avstand enn den oppmålte.

 

D. ETTER HJEMKOMSTEN.

a) Varsling av resultater via SMS eller E-post er en frivillig ordning for det enkelte aktive slag og skal ikke godkjennes som tellende i NBF og SBUs premiering. Det er kun de av gruppene innsendte hjemkomstdata som skal godkjennes i forhold til NBFs premiering.

b) Etter flyvningen leveres terminalene til data-/utregningskomiteen som foretar oppgjør ved overføring av hjemkomstdata og urdata.

c) Etter utskrift av hjemkomstdata skal data overføres elektronisk via anlegg til NBF’s utregningsprogram for beregning. Dersom særlige forhold gjør at slipp må legges inn manuelt i foreningsprogram skal utrekningsansvarlig i NBF varsles snarest mulig. Utrekningsansvarlig kvalitetsikrer og godkjenner den manuelle inntasting i foreningsprogram sammen med utrekner i aktuell gruppe før resulatfil registreres i NBF`s utrekningsprogram. I slike tilfeller skal kontrollkomiteen i NBF varsles.

d) Siste frist for avslag av terminal er onsdag kl 2400 påfølgende uke. Etter dette tidspunkt kan en ikke lese av de elektroniske terminalene.

e) Alle terminaler skal leveres til data-/utregningskomité for registrering enten det er registrerte duer på terminalen eller ikke. Gruppen selv bestemmer tidspunkt for innlevering av terminaler. Det skal tas hensyn til at maksimal flygetid er 250 m/min og at resultater fra gruppene bør komme fram på NBFs Resultatservice så fort som mulig og at listene må inneholde terminaler fra alle deltakende slag.

f) Ved problemer med leveringstidspunkt skal terminaler leveres til et annet medlem eller til medlem av data/utregningskomiteen for hjemkomstregistrering i gruppens datasystem. Gruppen skal legge vekt på at alle terminaler skal innleveres for at resultatlisten for et slipp skal være reell og at resultatene foreligger samme dag som terminalene er bestemt skal leveres.

g) Hvis et aktiv slag ikke har levert sin terminal for registrering etter et slipp innen den tiden som gruppen har bestemt skal dette rapporteres til gruppens kontrollkomite som kan utelukke dette slaget i neste slipp.     Ved gjentagelse og ved mistanke om at terminalen ikke leveres fordi eieren ønsker å hjelpe et annet/andre slag til høyere poengsum i et mesterskap skal strengere straff vurderes. Saken rapporteres i slike tilfeller til NBF.

h) Alle deltakende duer skal registreres i den rekkefølgen de kommer hjem til sitt slag. Dermed sikres at den enkelte due blir plassert på sin reelle plass i resultatlista (33 1/3 % -lista). Slik får deltakende slag korrekte poengsummer til mesterskap i gruppene og NBF.

i) Utskrift av hjemkomstdata skal underskrives av 2 medlemmer i data/utregningskomite og oppbevares som kontrollmateriell.

j) Alle deltakendeslag skal ha anledning til å få registrert sine resultater innenfor maksimaltiden som går ut ved 250 m/min. Ved slipp som ikke avvikles på oppslippsdagen skal nattiden fratrekkes flyvetiden ved beregning av maksimal flygetid.

k) Når alle deltakendeslag har levert inn sine terminaler for registrering skal det fra utregningsprogram hentes ut en resultatfil som snarest sendes NBFs Resultatservice av data/utregningskomite. Siste frist for innsending er kl 24:00 torsdagen i uka etter at slippet er avviklet

l) Hvis et medlems registreringssystem viser feil etter avsendelse av duer eller etter flyvnings avslutning skal det utarbeides en rapport som sendes inn til kontrollkomiteen i gruppen med kopi til NBF. Rapporten skal beskrive feil og forløp. Viser et registreringssystem feilgang skal dette innberettes til kontrollkomiteen.

m) Elektroniske anlegg som under slippet går i stå (slutter å fungere) eller har feilgang på mer enn 12 sekunder per døgn skal diskvalifiseres.

n) Hvis det skjer «uhell» med elektroniske anlegg og duene ikke kan hjemkonstateres som foreskrevet (for eksempel hvis den elektroniske ring eller chip ikke blir registrert ved hjemkomsten) diskvalifiseres den pågjeldende due.

o) Treningslister kan godkjennes i særlige tilfeller etter søknad til NBF fra kontrollkomiteen i vedkommendes gruppe når:

   1) Data i anlegget slettes i foreningen/gruppens PC etter at duene er avsendt.

   2) Data i anlegget slettes ved strømsvikt. Følgende betingelser skal være oppfylt:

   3) Kontrollkomiteen i gruppen skal straks underrettes og peker ut en person i data/utregningskomiteen som setter i gang treningsliste.

   4) Straks etter duenes hjemkomst skal det skrives ut en hjemkomstliste som oppbevares av gruppens kontrollkomité.

   5) NBF skal alltid underrettes innen duenes hjemkomst.

p) Skjer det uhell med utregningsprogrammet slik at NBFs frister ikke kan overholdes skal NBF alltid underrettes.

 

E. INNBERETNINGER.

a) Hver gruppe bestemmer selv om de deltakende slag i en flyvning skal ha plikt til å melde fra om tidspunktet for sin først hjemkomne due og eventuelt om fristen for avmelding. Ved slipp arrangert av NBF bestemmer NBF for hvert enkelt slipp hvordan rapportering til NBF skal skje.

b) Alle som deltar i flyvninger anmeldt av NBF’s grupper oppfordres til snarest mulig å melde fra via SMS til NBF Resultatservice om duenes hjemkomsttidspunkter.

c) NBFs resultater i NM- og NBF/SBU mesterskap er basert på NBFs Resultatservice som henter opplysninger fra NBFs utregningsprogram (foreningsprogrammet) som skal benyttes for all utregning av slippresultater.

d) Gruppens kontrollkomité er ansvarlig for å godkjenne enkeltresultater og innstillinger til NBFs premier innenfor frister satt i dette reglement.

e) Alle klasser i NBF, utenom kl 10 og 17, skal være ferdig kontrollert i NBF Resultatservice innen 15. august. NBF’s sekretær varsles om at resultatene er godkjent av den enkelte gruppe. Resultater i klasse 10 og 17 skal være ferdig kontrollert innen 31. oktober. NBF’s sekretær varsles om at resultatene er godkjent av den enkelte gruppe.

 

F. OPPGJØR AV RESULTATER

a) All poengberegning i NM/NBF mesterskap beregnes etter NM - formelen som tar med 33 1/3 % av de kryssede duer som deltar. Dette gjelder alle klasser med merkede/kryssede duer. Unntaket er kl 7 og kl S som bruker SBU-formel.

b) Premierte duer på enkeltslipp og i mesterskap kan leses på NBFs Resultatservice. Gruppene skal sette opp lister over gruppenes egne mesterskap og øvrige konkurranser på grunnlag av gruppens egne statutter i premiering for voksne duer. Dette sendes redaktør av NBFs hjemmeside etter slippreglementets bestemmelser innen 1. oktober for voksne duer.

c) Som pkt F-b skal lister for ungduer sendes redaktør av NBFs hjemmeside innen1. november.

d) Så snart som mulig etter hhv 01. oktober og 01. november gis det på NBFs hjemmeside informasjon om at gruppenes resultater er godkjent og dato for protestfristen. 

e) Når resultater for NBFs grupper er klare på NBFs Resultatservice - www.brevduen.no - og godkjent av gruppens utrekningsansvarlig gir NBFs sekretær en protestfrist på 1.måned. NBFs sekretær varsler gruppene om aktuelle datoer for protestfrist. Eventuell protest eller klage ved feil i resultater i egen gruppe eller NBFs Resultatservice sendes gruppens kontrollkomité for gruppens resultater og NBFs kontrollkomitè når det gjelder NBFs premiering. NBFs kontrollkomite gir sin innstilling til NBFs styre som fatter vedtak i saken.

f) Hver gruppe avgjør selv hvilket system som skal benyttes for beregning for sammenlagtmesterskap og sammenlagtpremier innen den enkelte gruppe. NBF Resultatservice beregner poeng for følgende typer poeng i mesterskap:

  1) I gruppe: Berlandske 1000-poeng = Hastighet x 1000/vinnerduens hastighet.

  2) For NBFs Mesterskap: 100 – (P -1) x 300/N

  3) NBF Kl.7 og SBU: 1000 – (P – 1) x 1000/N P er duens plassering og N er antall deltagende duer totalt. I formlene er x gangetegn og  / er deletegn.

g) Ved innsending av grupperesultater til NBFs hjemmeside skal gruppen benytte ren flukthastighet i m/min med to desimaler og hele poeng etter det system gruppen benytter i sine mesterskap.

Eksempel på en linje i et enkeltslipp fra gruppe til NBFs hjemmeside:

Pl        Ringnr          A/U  m/min        navn              poeng  

          015-17- 556  U    1290,87       G. Hadland     1000

h) I enkeltslipp sendes gruppene premielister hvor kun 33 1/3 % av sendte duer er med på premielisten. Antallet duer som maksimalt skal være med på premielisten er 1/3-del avsendte duer, avrundet til nærmeste hele plassering.

i) I gruppemesterskap kan det i allment championat være med inntil 100 % av antall medlemmer i gruppen på listen. I andre mesterskap og premiering inntil 50 %av medlemmene i gruppen. 

j) Følgende kontrollister og skjemaer skal oppbevares av gruppene i ett år regnet fra sesongens utløp -Lister over aktive slags duebestand ved sesongstart -Vaksinasjonsskjemaer for alle aktive slag før sesongstart -Rangeringsskjemaer for alle aktive slag i hvert slipp -Innsettingslister for aktive slag i hvert av gruppens slipp -Plombeskjema for kurver og rom i duehenger til hvert oppslippsted. -Transportskjema for duer til hvert oppslippsted -Registreringslister av hjemkomstdata for hvert slipp -Premielister fra NBFs utregningsprogram for alle slipp i gruppen som er avholdt i sesongen.

 

G: Brudd/overtredelse av Slippreglementet sine paragrafer

a) Medlemmer som opptrer i strid med NBFs Slippreglement og skader brevduesportens formål jfr. NBFs Vedtekter § 1, kan ekskluderes på representantskapsmøte med 2/3 flertall.

b) Brudd på punkt beskrevet i NBFs Slippreglement kan medføre diskvalifikasjon av resultater oppnådd i forening, gruppe, flygesammenslutning og forbund. Hvis et medlem/forening/gruppe diskvalifiseres kan dette føre til at det blir færre enn 5/4 deltakere i vedkommende slipp. I så fall gis det ikke tellende poeng til noen deltakere jfr Slippreglementet del A nr. 5 pkt i.

c) Manipulasjon eller forsøk på dette i NBFs utregningsprogram eller i foreningens/gruppens kappflygningsdata, herunder kryssinger/rangeringer, vil bety diskvalifisering og skal legges framfor NBFs styre. Diskvalifikasjon vil også finne sted dersom det foretas rettelser i de inntastede data før de endelige resultatlister skrives ut.

d) Ved grov fusk med elektronisk utstyr kan angjeldende medlem diskvalifiseres for livstid.